Socijalne usluge

Back to top

Socijalne usluge su  sve aktivnosti , mjere i programi namijenjeni  sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji , skupina i zajednica , te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici.

Socijalne usluge  se pružaju korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvainstitucijske  usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju   smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb   osigurava korisniku izvaninstitucijske  usluge , a samo iznimno  ako se  na taj način  ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti,   korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi.

Socijalne usluge  se  mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama,i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge  za djecu, mladež i obitelj,i usluge za odrasle osobe.

Socijalne usluge uključuju i Socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i jačenje socijalne mreže,   povezivanjem svih pružatelja socijalnih usluga u zajednici  u cilju  poboljšanja kvalitete života .

Postupak za priznavanje prava na socijalne usluge provodi  centrar  za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

U postupcima ostvarivanja prava iz socijalne  skrbi   gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja radi  prevladavanja teškoća u komunikaciji I mobilnosti .

 

VRSTE SOCIJALNIH USLUGA

 1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
 2. usluga savjetovanja i pomaganja,
 3. usluga obiteljske medijacije,
 4. usluga pomoći i njege u kući,
 5. usluga stručne pomoći u obitelji,
 6. usluga rane intervencije,
 7. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
 8. usluga boravka,
 9. usluga smještaja,
 10. usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju.

 

1.PRVA SOCIJALNA USLUGA

Usluga informiranja o pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi  i izvan  njega.

Namijenjena je svim građanima , korisnicima prava iz socijalne skrbi i našim suradnicima. 

Prva socijalna usluga uključuje  početnu   procjenu korisnikovih potreba i procjenu  njegove sigurnosti  , te stručnu   podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.

Ovu uslugu pruža centar za socijalnu skrb.

2. USLUGA SAVJETOVANJA I POMAGANJA

Pruža se korisnicima  kao :

 1. Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu
 2. Usluga savjetovanja  i pomaganja obitelji

2.1. Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu

Sustavna stručna pomoć savjetovanja, usmjeravanja i pomoći u prevladavanju poteškoća i osnaživanju  korisnika kako bi  stvorio   uvjete  za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovoran odnos  prema  sebi, obitelji i društvu.

Usluga se pruža korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega smještaja  u domu ili boravka  u  zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb, obiteljskog centra i drugi pružatelji socijalnih usluga u zajednici.

 

2.2. Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća stručno  savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.   

Ova usluga obuhvaća:

 • savjetovanje,
 • intenzivnu podršku obitelji u krizi i
 • dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.

Usluga intenzivne potpore obitelji u krizi je savjetodavno-terapijska i socijalnoedukativna

usluga koja se pruža obiteljima u krizi kao i udomiteljskim obiteljima u cilju unapređivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo, odnosno udomiteljstvo.

Usluga se  provodi  nakon sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene obiteljske situacije. Cilj je da se planiranim intervencijama u razdoblju od najduže 6 mjeseci  obitelj osnaži za  promjenu i osposobi roditelje za skrb o djeci u obitelji.

Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici obiteljskog centra, centra za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi  u suradnji s  drugih pružatelja usluga  i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

 

3. USLUGA OBITELJSKE  MEDIJACIJE

Obiteljska medijacija je socijalna usluga koja se pruža u specifičnom postupku rješavanja obiteljskih sukoba uz pomoć educiranog medijatora.

Cilj ove usluge je, da se u  vremenski ograničenom razdoblju od najduže 3 mjeseca,   postigne   sporazum o neriješenim sporovima i sukobima , koji je  važan za dobrobit cijele obitelji.

Usluga se pruža članovima obitelji  u skladu s individualnim planom rada ili prema odluci suda.

Obiteljsku medijaciju pružaju stručni radnici obiteljskog centra, centra za socijalnu skrb i drugih pravnih i fizičkih osoba koje imaju educiranog medijatora.

 

4. USLUGA POMOĆI I NJEGE U KUĆI

Centar za socijalnu skrb može odobriti usluga pomoći i njege u kući osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Usluga se pruža ako korisnik:

 • nema mogućnosti da  mu pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,
 • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice za ostvarivanje   prava iz socijalne skrbi ( 1.500,00 kn.)
 • ako je  na području  prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć  prema odredbama  Zakona o socijalnoj skrbi.

Usluga pomoći i njege u kući može  obuhvatiti:

 • organiziranje prehrane : nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.
 • obavljanje kućnih poslova: pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično,organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština
 • održavanje osobne higijene: pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluge pomoći i njege u kući na temelju rješenja centra za socijalnu skrb pruža  centar za pomoć i njegu, dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili drugi pružatelji usluga u djelatnosti socijalne  skrbi, u skladu s  propisanim uvjetima.

 

5. USLUGA STRUČNE POMOĆI  U  OBITELJI .

Priznaje se djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća psihosocijalnu rehabilitaciju koja se pruža u obliku i na način koji odgovara dobi korisnika, vrsti i težini invaliditeta i drugim potrebama korisnika, njegove obitelji ili obitelji udomitelja.

Psihosocijalna rehabilitacija prema Zakonu o socijalnoj skrbi je  rehabilitacija  kojom se potiče razvoj kognitivnih i funkcionalnih vještina kao i razvoj socijalnih vještina korisnika, a može uključivati: vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, tiflotehničku obuku, obuku za brajicu, audiorehabilitaciju, usvajanje znakovnog jezika, logopedsku podršku, senzornu integraciju, kineziterapiju i sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazboterapiju i glazbene aktivnosti, likovnu terapiju i likovne aktivnosti,psihološku ili sociopedagošku podršku, odgoj i edukacijsku rehabilitaciju i socijalnu rehabilitaciju.

Usluga stručne pomoći u obitelji pruža se korisniku u njegovoj obitelji, odnosno u obitelji udomitelja, a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno.

Uslugu  pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb priznaje korisniku ovo pravo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti pružanja usluge.

 

6. USLUGA RANE INTERVENCIJE

Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji , te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Usluga rane intervencije pruža se djetetu s teškoćama u razvoju u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života.

Usluga rane intervencije pruža se u domu korisnika  ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na ovu socijalnu uslugu  na temelju  mišljenja liječnika i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge .

Uslugu rane intervencije mogu pružati dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja pruža usluge djeci ili osobama s invaliditetom

Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i usluge povremenog boravka.

 

7. USLUGA POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME  ODGOJA I OBRAZOVANJA  (integracija)

Ova socijalna usluga  pruža se odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama kao pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe

punoljetne osobe s invaliditetom,  u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija).

Odluku o ostvarivanju ove usluge rješenjem donosi centar za socijalnu skrb na temelju prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Uslugu  pružaju dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba koja pruža usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.

 

8. USLUGA BORAVKA

Ovom uslugom korisniku  se  osiguravaju izvainstitucijski oblici skrbi u njegovoj lokalnoj zajednici,   pri čemu korisnik ostaje u vlastitom domu / obitelji.

Usluge boravka pruža dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj socijalnih usluga na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Vrste boravka:  

 • Cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak.
 • Cjelodnevni boravak je boravak dulji od 8 sati dnevno
 • Poludnevni  boravak je boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno.

U sklopu cjelodnevnog  ili poludnevnog boravka  korisniku se osigurava zadovoljavanje životnih potreba  pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih  usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Povremeni boravak je boravak u trajanju do najviše 12 sati tjedno, prema utvrđenoj potrebi individualnog rada s korisnikom.

Tijekom povremenog boravka osiguravaju se korisniku usluge psihosocijalne rehabilitacije, ovisno o potrebama korisnika.

Centar za socijalnu skrb priznaje uslugu povremenog boravka djetetu s teškoćama u razvoju ili odrasloj osobi s invaliditetom, na temelju mišljenja tijela vještačenja o potrebi individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije i ocjene pružatelja usluga o trajanju i učestalosti boravka.

 

 9.USLUGE SMJEŠTAJA

Pravo na usluge smještaja priznaje centar za socijalnu skrb, a obuhvaćaju usluge:

prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranja slobodnog vremena.

Smještaj može biti : privremeni, tjedni i stalni smještaj.

Tijekom smještaja korisniku se može priznati pravo na više vrsta socijalnih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život, te pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilike u kojima korisnik živi tijekom smještaja  na način da ga je  dužan redovito , a najmanje jednom u 6 mjeseci posjetiti , te je dužan surađivati s pružateljem usluga smještaja.

Ova obveza se  utvrđuje   individualnim planom rada s korisnikom, a za njenu provedbu je odgovoran voditelj individualnog plana promjene, odnosno nadležni socijalni radnik centra za socijalnu skrb.

KORISNICI SMJEŠTAJA:

Usluga smještaja priznaju se:

 • djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te djeci i mlađim punoljetnicima s problemima u ponašanju, ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba.
 • djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti  privremeno brinuti o djetetu., ako je smještaj u interesu djeteta.

Djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina, centar za socijalnu skrb priznaje pravo na smještaj u udomiteljsku obitelj.

Dijete mlađe od 7 godina centar za socijalnu skrb može smjestiti u dom socijalne skrbi  samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji , ali  takav smještaj može trajati najduže do šest mjeseci.

Iznimno, u slučaju potrebe za pružanjem tretmanskih ili zdravstvenih usluga koje se djetetu ne mogu osigurati u udomiteljskoj obitelji, smještaj u domu socijalne skrbi može trajati duže od  6 mjeseci.

Centar za socijalnu skrb koji je priznao pravo na smještaj djeteta  dužan je brinuti o njegovom najboljem interesu, te  osigurati uvjete za njegov što brži povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, odnosno za  zasnivanje posvojenja u skladu s individualnim planom koji izrađuje zajedno s pružateljem usluga.

Centar za socijalnu skrb u suradnji s pružateljem usluga  dužan je braći i sestrama osigurati zajednički smještaj.

Djeci i odraslim  osobama  -žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima.

 • Trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu.
 • Osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kad je to najsvrhovitije radi njihova čuvanja i odgoja, školovanja, osposobljavanja ili psihosocijalne rehabilitacije, te drugih razloga zbog kojih se skrb o toj osobi, privremeno ili trajno, ne može osigurati na drugi način, i to u obliku i na način koji odgovara njihovoj dobi,vrsti i stupnju njihova oštećenja.
 • Osobi s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem ako joj je, radi provođenja osposobljavanja za samostalan rad, potrebno osigurati stalni smještaj
 • osobi s mentalnim oštećenjima, osobi ovisnoj o alkoholu,drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji.
 • odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.
 • teško oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zdravstvena zaštita i njega ne može osigurati u obitelji ili u zdravstvenoj ustanovi.
 • osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.
 • Privremeni smještaj može se priznati i stranom državljaninu, kao i osobi bez državljanstva,  koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Usluga smještaja neće se priznati osobi kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi  način.

Dodatak za osobne potrebe smještenog korisnika

Korisnik stalnog ili privremenog smještaja ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno, u visini 20% iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi  ( 100,00 kn ), ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju.

Plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika

U slučaju smrti korisnika stalnog ili privremenog smještaja koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja , ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine, centar za socijalnu skrb odobrava pružatelju usluga smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika..

OBLICI SMJEŠTAJA

STALNI SMJEŠTAJ
priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb I zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga smještaja  specijaliziranog za  skrb o pojedinoj vrsti korisnika.

TJEDNI SMJEŠTAJ
osigurava se korisniku tijekom radnog tjedna radi zadovoljavanja njegovih životnih potreba pružanjem pojedinih socijalnih usluga kada korisniku nije potrebno tijekom vikenda osiguravati usluge smještaja.

PRIVREMENI SMJEŠTAJ
Smještaj ogranicenog trajanja koji se ostvaruje u kriznim situacijama , radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa kao VIKEND  smještaj i POVREMENI smještaj.
Njime se osigurava privremeno stanovanje,prehrana, njega,  nabava prijeko potrebne obuce I odjece  , naknada trokova prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj , dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu I usluge stručne potpore za socijalno uključivanje, te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.
Pravo na privremeni smještaj priznaje centar za socijalnu skrb dok traje potreba, a u pravilu do 6 mjeseci. Iznimno smještaj  može trajati do godinu dana.

ORGANIZIRANO STANOVANJE 
je poseban oblik smještaja  jedne ili više osoba zajedno,u pravilu do pet osoba , tijekom 24 sata dnevno , uz organiziranu stalnu  ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u osiguravanju  osnovnih životnih potreba, te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih I drugih potreba.

KRIZNE SITUACIJE  
su situacije u kojima se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta, odnosno nema stalnog prebivališta/boravišta (beskućnik) i nije u stanju brinuti se osebi, trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, osigurava privremena skrb izvan vlastite obitelji i omogućava pristup drugim uslugama u zajednici, dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način,  te strancu i osobi bez državljanstva koje nema prebivalište u Republici Hrvatskoj kada joj je ugrožen život i zdravlje.
Tijekom privremenog smještaja u kriznim situacijama korisnicima se osigurava privremeno stanovanje, prehrana, njega, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće, naknada troškova prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu i usluge stručne potpore za socijalno uključivanje te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.
Iznimno, roditelju djeteta s teškoćama koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program može se priznati usluga privremenog smještaja s djetetom radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnih programa, prema utvrđenoj procjeni i program pružatelja usluga.

VIKEND-SMJEŠTAJ
je povremeni smještaj koji se može priznati  korisnicima na  temelju procjene njihovih potreba  I individualnog plana rada s korisnikom. Ova usluga se može provoditi  i tijekom drugih oblika smještaja kada  je to u  interesu korisnika .

 

10. USLUGE STRUČNE POTPORE U OBAVLJANJU POSLOVA I ZAPOŠLJAVANJU  KORISNIKA

Pružaju se odrasloj osobi s invaliditetom, problemima ovisnosti i drugim korisnicima u riziku od socijalne isključenosti,  kroz uključivanje u radnu sredinu u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama ili kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju neku djelatnost, a radi njihovog aktivnog uključivanja na tržište rada.

Ove usluge  pružaju stručni radnici domova socijalne skrbi, vjerske zajednice, udruge ili drugih pružatelja  usluga , a  obuhvaćaju  plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi osiguravanja primjerenih uvjeta za rad korisnika, procjenu uvjeta, vrstu i opseg poslova,pripremu i stručno vođenje korisnika,  te potporu na radnom mjestu, ovisno o utvrđenim radnim potrebama korisnika.

Pravo  priznaje nadležni centar za socijalnu skrb na temelju prethodnog mišljenja pružatelja usluga.

Uključivanje u radnu sredinu može se provoditi kod poslodavaca s kojima je pružatelj socijalnih usluga  sklopio sporazum o obavljanju poslova pod posebnim uvjetima.

Opseg usluge, prava i obveze korisnika u obavljanju poslova utvrđuju sporazumno korisnik, odnosno njegov skrbnik ili zakonski zastupnik, centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj usluga i poslodavac.

Obavljanje poslova   obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju korisnicima očuvanje već stečenih znanja i razvoj novih sposobnosti, uključujući i zadovoljavanje radnih potreba korisnika.