Smještaj djece i maloljetnika

Back to top

Zakonski propisi:

Zakon o socijalnoj skrbi  ,Zakon o udomiteljstvu , Obiteljski zakon 

U slučaju kada to interesi djeteta zahtijevaju centar za socijalnu skrb dužan je osigurati usluge smještaja :

 • djeci i maloljetnicima bez roditelja,
 • djeci i maloljetnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci i maloljetnicima  s teškoćama u razvoju,
 • djeci i maloljetnicima s poteškoćama u ponašanju,
 • djeci koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja,
 • djeci i mladima žrtvama trgovanja ljudima,
 • djeci o kojoj roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća.

Skrb izvan vlastite obitelji priznaje se kao smještaj u udomiteljskoj obitelji, domu socijalne skrbi, obiteljskom  domu, odgojnoj ustanovi, prihvatnoj  stanici, skloništu za žrtve zlostavljanja ili žrtve trgovanja ljudima,  stambenoj zajednici, organiziranom stanovanju.

POSTUPAK

Postupak smještaja pokreće se na zahtjev roditelja/ skrbnika djeteta ili po službenoj dužnosti u centru  za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta.

Važno:

Smještaj djeteta može se realizirati samo na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb dužan je prije smještaja pribaviti suglasnost roditelja ili  odluku suda kojom se nalaže smještaj djeteta i njegovo povjeravanje na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi.

Iznimno: Centar za socijalnu skrb dužan je odmah i bez pristanka roditelja povjeriti dijete na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi socijalne skrbi u slučaju saznanja da su roditelji odsutni, spriječeni skrbiti o djetetu  ili zbog zdravstvenih ili drugih razloga nesposobni brinuti o djetetu, a nisu ga povjerili na čuvanje i odgoj osobi koja za to ima sposobnosti i uvjete.  Ova odluka Centra je privremena i može trajati najdulje 60 dana .

Ovisno o konkretnim potrebama djeteta/maloljetnika  u postupku je  potrebno:

 • izvršiti sveobuhvatnu obiteljsku procjenu i utvrditi najbolji interes djeteta,
 • utvrditi mogućnosti adekvatnog zbrinjavanja  djeteta u vlastitoj obitelji, odnosno u obitelji srodnika uz osiguranje izvaninstitucijskih oblika skrbi,
 • uvijek kada je u mogućnosti shvatiti značenje  dijete/maloljetnika treba informirati o njegovoj ulozi u postupku,
 • informirati dijete/maloljetnika  o njegovim pravima, mogućnostima zaštite, uvjetima smještaja, procedurama i postupcima,  
 • omogućiti djetetu/maloljetniku da se izjasni o predloženom obliku zaštite i kada je to moguće da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji,
 • pribaviti   suglasnost  roditelja/skrbnika  za smještaj djeteta/ maloljetnika,
 • informirati roditelja/skrbnika o ustanovi, uvjetima smještaja i njihovoj ulozi u postupku,
 • pribaviti odluku suda o roditeljskoj skrbi i povjeravanju djeteta/maloljetnika, kao i susretima i druženju djeteta s roditeljima tijekom smještaja,
 • pribaviti odluku suda o provođenju odgojne mjere zbog poremećaja u ponašanju  djeteta/maloljetnika
 • pribaviti odluku suda o povjeravanju djeteta/maloljetnika s poremećajima u ponašanju   
 • odgojnoj ustanovi i susretima i druženju djeteta i roditelja
 • pribaviti mišljenje tijela vještačenja i pružatelja usluga  o vrsti, opsegu i načinu  
 • zadovoljavanja životnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju,
 • pribaviti propisanu  osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju djeteta/obitelji.

IZBOR USTANOVE /UDOMITELJSKE OBITELJI

Odluku o obliku smještaja i izboru ustanove/ udomiteljske obitelji  donosi centar za socijalnu skrb  u skladu s najboljim interesom djeteta, njegovim potrebama, sposobnostima, razlozima smještaja i žurnosti postupka.

Važno:  Centar za socijalnu skrb dužan je :

 • djecu, a naročito djecu do 7 godine starosti smjestiti u udomiteljsku obitelj
 • uvijek kada je to moguće osigurati djetetu smještaj u njegovoj lokalnoj sredini,
 • koristiti  izvaninstitucijske oblike smještaja  ( srodničko udomiteljstvo,  udomiteljstvo, obiteljski dom, organizirano stanovanje, stambena zajednica ).
 • braći i sestrama osigurati zajednički smještaj,
 • djeci s teškoćama u razvoju osigurati više različitih oblika izvanistitucijske  skrbi  ako se na taj način može spriječiti  njihovo izdvajanje iz vlastite obitelji.( boravak, patronaža, integracija, potpore za obrazovanje)

PRIPREMA DJETETA /MALOLJETNIKA ZA SMJEŠTAJ

Dijete, njegovu obitelji/ skrbnika i druge djetetu  važne osobe potrebno je  pripremiti za smještaj kroz informiranje i  upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji,  vrstama usluga koje pružaju i mogućnostima stručne podrške i pomoći djetetu  tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.

Također je važno dogovoriti način kontakta djeteta s roditeljima / skrbnikom / srodnicima  i poticati te kontakte ( informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim brojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi djetata, mogućnostima kretanja djeteta  izvan ustanove/ udomiteljske obitelji  i sl.)

Prije smještaja roditelji su dužni  djetetu osigurati adekvatnu odjeću, obuću i drugu opremu, U slučaju kada je to potrebno djetetu se prilikom smještaja po službenoj dužnosti  može odobriti jednokratna pomoć za ove potrebe.

U slučaju iznimno žurnog smještaja kada nije moguća priprema djeteta niti ustanove/udomitelja  smještaj se realizira usmenim rješenjem, pri čemu je  centar za socijalnu skrb  dužan u roku od 8 dana  provesti postupak i donijeti odluku u najboljem interesu djeteta.

INDIVIDUALNI PLAN RADA / PROMJENE S DJETETOM / OBITELJI

Prije smještaja centar za socijalnu skrb dužan je izraditi individualni plan rada s djetetom/obitelji  koji uključuje : kratkoročne i dugoročne ciljeve, aktivnosti da se oni postignu,  rokove, nositelje i metode rada, te  način praćenja i preispitivanja  plana rada. 

PRIPREMA USTANOVE/UDOMITELJA ZA PRIHVAT  DJETATA

Ustanovi/udomitelju ( odnosno centru za socijalnu skrb nadležnom za udomitelja)  potrebno je uputiti pismeni zahtjev za smještaj djeteta.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti socijalnu anamnezu, osobnu dokumentaciju djeteta/maloljetnika, medicinsku dokumentaciju, rješenje  suda i individualni plan rada s djetetom/obitelji kako bi dobili uvid u potrebe djeteta, njegove poteškoće, mogućnosti, navike i  moguće rizike u prilagodbi djeteta na  nove uvjete života.

Smještaj se uvijek realizira u pratnji socijalnog radnika Centra, djetetovih roditelja ili drugog člana obitelji.

TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Za razliku od odraslih korisnika,  djeca koja ostvaruju  redovite prihode  (obiteljska mirovina, alimentacija, renta i sl. )  sudjelovati u podmirivanju troškova smještaja samo  dijelom vlastitih  prihoda i  nisu dužni plaćati troškove smještaja svojom imovinom .

Roditelji djeteta smještenog u ustanovu/ udomiteljsku obitelj dužni su sudjelovati u podmirivanju troškova smještaja djeteta. Način i iznos participiranja roditelja u troškovima smještaja utvrđuje sporazumom centar za socijalnu skrb na temelju materijalnih mogućnosti roditelja.

PRAĆENJE  I  PREISPITIVANJE

Stručni radnici centra za socijalnu skrb i ustanove i  udomitelji dužni su međusobno surađivati, razmjenjivati informacije i dogovarati se u pogledu skrbi o zajedničkom korisniku.

Tijekom trajanja smještaja stručni radnici centra dužni su najmanje jedan puta u šest mjeseci obići dijete smješteno u ustanovi, a najmanje 3 puta godišnje dijete smješteno  u udomiteljskoj  obitelji.

Prilikom obilaska i kontakta djetetu se u skladu s njegovom dobi i psihofizičkim sposobnostima  mora omogućiti da izrazi svoje dojmove o uvjetima smještaja, o načinu pružanja usluga, te da iskaže svoja očekivanja u pogledu daljnjih oblika skrbi.

U slučaju nezadovoljstva djeteta  uvjetima smještaja ili uočenih nepravilnosti u skrbi za dijete tijekom smještaja  stručni radnik centra dužan je preispitati smještaj i po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere za zaštitu interesa djeteta.

 POVRATAK U VLASTITU OBITELJ

Centar za socijalnu skrb obavezan je brinuti da se ostvare uvjeti za što brži  povratak djetata/ maloljetnika u vlastitu obitelj  ili  za njegovo posvojenje ako je to u najboljem interesu djeteta.

Tijekom trajanja smještaja centar za socijalnu skrb dužan je osigurati roditeljima stručnu pomoć i podršku u cilju poboljšanja  roditeljskih kapaciteta i otklanjanja rizika za uspješnu skrb o djetetu ( psihosocijalna pomoć, učenje roditeljskih vještina, liječenje, rješavanje poremećenih partnerskih odnosa, zapošljavanje i poboljšanje socijalno-ekonomskih uvjeta obitelji i sl.)

Potrebno je roditelje poticati na preuzimanje brige o djetetu kroz održavanje redovitih susreta i druženja roditelja i djeteta u ustanovi /udomiteljskoj obitelji ili u roditeljskom domu, kroz telefonske kontakte i uključenost roditelja u sve događaje važne za dijete tijekom smještaja .

Ukoliko se  stvore uvjeti za povratak, potrebno je sa s djetetom, njegovim roditeljima i drugim članovima obitelji, ustanovom/ udomiteljem izraditi plan povratka koji će uključivati  izvaninstitucijske  oblike pomoći djetetu i obitelji nakon prestanka smještaja.

Po prestanku smještaja i povratku djeteta u vlastitu obitelj centar za socijalnu skrb dužan je pratiti prilike u obitelji djeteta i u suradnji s drugim pružateljima usluga, koristeći sve raspoložive resurse u zajednici djelovati u cilju zaštite dobrobiti djeteta.