Skrbništvo

Back to top

Skrbništvo je oblik zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Djeci štićenicima pod skrbništvom se nadomješta roditeljska skrb. Pod skrbništvo će se staviti dijete čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta; lišeni prava na roditeljsku skrb; lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi; maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka; odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika ili dali pristanak na posvojenje.

Punoljetnim štićenicima lišenim poslovne sposobnosti skrbništvom se osigurava zaštita onih prava i interesa koji su im odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni.

 

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE  POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Centar za socijalnu skrb predložit će sudu  pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da osoba zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se. 

Svatko može obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje nisu sposobne brinuti se o svojim pravima i interesima ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba o kojima su se dužne skrbiti.

Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika, osim ako je ta osoba imenovala punomoćnika.

Sud će prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti pribaviti stručno mišljenje doktora medicine vještaka odgovarajuće struke. Rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti sud mora odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti vezano uz osobna stanja i odluke o imovini.

 

TKO MOŽE BITI SKRBNIK ?

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika.

Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelja ili roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti se o svojem punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, centar za socijalnu skrb će takvom roditelju, odnosno roditeljima u pravilu dati prednost pred ostalim osobama prigodom odluke o izboru skrbnika.

Centar za socijalnu skrb može štićeniku imenovati i više skrbnika i pritom odlučiti moraju li odluke donositi zajednički ili svaki napose za posebno određene radnje ili postupke.

Centar za socijalnu skrb može u rješenju o imenovanju skrbnika imenovati zamjenika skrbniku koji mora ispunjavati uvjete za skrbnika. Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje zaprječuju skrbnika da obavlja svoju dužnost, odnosno ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoje razlozi za razrješenje skrbnika propisani odredbama Obiteljskog zakona, centar za socijalnu skrb ispitat će ispunjava li zamjenik skrbnika i dalje uvjete potrebne za imenovanje skrbnika te donijeti rješenje o njegovu imenovanju skrbnikom. Do donošenja rješenja o imenovanju skrbnika, zamjenik skrbnika može donositi samo hitne odluke.

Ako je osoba lišena poslovne sposobnosti prije lišenja poslovne sposobnosti sastavila javnobilježničku ispravu kojom imenuje osobu ili više osoba skrbnika, kao i njihove zamjenike, centar će tu osobu imenovati skrbnikom ako su ispunjene ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane ovim Zakonom.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika.

 

Skrbnik ne može biti osoba:

  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
  • od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika
  • s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

DUŽNOSTI SKRBNIKA

Skrbnik je dužan poduzimati mjere da se štićenik osposobi za samostalan život i rad, savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika, a u skladu s odlukom o lišenju poslovne sposobnosti te nastojati punoljetnog štićenika uključiti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti, ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.

Prije poduzimanja mjera zaštite osobe štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je uvijek dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako to nije u suprotnosti s dobrobiti štićenika.